เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

ทางเลือกของการออมเงิน มีหลายวิธีสำหรับการออมเงิน ลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองกันนะ 


1. จัดสรรเงินด้วยตนเอง เป็นการนำเงินที่ได้มาเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม โดยคิดตลอดว่าเงินที่ออมมีไว้สำหรับความจำเป็นในอนาคต จะต้องไม่นำเงินออมที่เก็บไว้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย และไม่ได้ประโยชน์
2. วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน ในการเริ่มต้นในการออม มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการที่จะทำให้การออมประสบความสำเร็จได้
- ทัศนคติ ผู้ที่คิดเริ่มต้นที่จะเก็บเงินออม ต้องมีความคิดที่ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง เห็นความสำคัญของตนเอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำได้
- อุปนิสัย ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ไม่จำเป็นต้องเก็บให้ได้ครั้งละมากๆ อาจเริ่มเก็บเพียงทีละเล็กทีละน้อย แต่ต้องมีความสม่ำเสมอ
- จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในการออม ต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่า ออมไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อซื้อรถยนต์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ออมโดยการฝากเงินกับธนาคาร เป็นการออมเงินที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และคุ้นเคยที่สุด มีความสะดวกและมีความมั่นคง แต่ผลตอบแทนที่ได้ (ดอกเบี้ย) จากการฝากเงินค่อนข้างต่ำ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการจัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝากเพื่อสามารถเบิกถอนมาใช้ได้สะดวกในเวลาที่ต้องการ
4. การทำประกันชีวิต การทำประกันชีวิต เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างเสริมนิสัยการออม ด้วยการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตตามจำนวนและระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทประกันชีวิต ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตตามจำนวน และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อผู้เอาประกันชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะเป็นการออมอีกลักษณะหนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต นอกจากนั้น การทำประกันชีวิตยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง และความอุ่นใจให้แก่ตนเองและครอบครัว ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้การทำประกันชีวิตสามารถช่วยให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องนำเงินที่ตนเองสะสมไว้มาใช้จ่ายในยามเดือดร้อน เช่น กรณีที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ถ้าผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองการประกันสุขภาพไว้ด้วย บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ต้องนำเงินที่ตนเองสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่ารักษา เป็นต้น

เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม
บทความแนะนำ